SQL Những lỗi thường gặp khi sử dụng SQL trong Excel

CBMT

Admin
Ban điều hành
#1
Những lỗi thường gặp khi sử dụng SQL trong Excel

Lỗi 1: Khi xem, sửa công thức và không nhấn Enter được.
Thông báo lỗi: "You cannot change part of an array"

Lỗi 2: Khi xem, sửa công thức và không nhấn Ctrl + Shift + Enter được.
Thông báo lỗi: "You cannot change part of an array"

Lỗi 3: Gõ sai tên trường khi lập công thức
Thông báo lỗi: "No value given for one or more required parameters"

Lỗi 4: Gõ sai câu lệnh SQL
Thông báo lỗi: "Invalid SQL Statement; expected ‘DELETE’, ‘INSERT’, ‘PROCEDURE’, ‘SELECT’, OR ‘UPDATE’ "

Lỗi 5: Lỗi từ khóa FROM, ORDERB BY, GROUP BY, HAVING
Thông báo lỗi: "Syntax Error (missing operator) in query expression"

Lỗi 6: Lỗi khi sử dụng các hàm thống kê trong SQL như: SUM, MAX, MIN, AVG với từ khóa GROUP BY
Thông báo lỗi: "Your query does not include the specified expression ‘ten_truong’ as part of an aggregate function"

Lỗi 7: Số ký tự trong chuỗi câu lệnh SQL vượt quá 255 ký tự
Thông báo lỗi: "Text values in formulas are limited to 255 characters. To creat text values longer than 255 characters in formula, use the CONCATENATE function or the concatenation operator (&)"

Lỗi 8: Điều kiện sau từ khóa WHERE sai
Thông báo lỗi: "Data type mismatch in criteria expression"

Lỗi 9: Sai ký tự ngăn cách giữa hai tham số của hàm
Thông báo lỗi: "We found a problem with this formula. Try clicking Insert Function on the Formulas tab to fix it, or click Help for more info on common formula problems."
 

CBMT

Admin
Ban điều hành
#2
Lỗi 1: Khi xem, sửa công thức và không nhấn Enter được.

Thông báo lỗi:
You cannot change part of an array
Loi 1, 2.png

Nguyên nhân: Người dùng click đúp vào một ô để xem hoặc sửa công thức, nhưng do hàm SQL trả về cả một mảng giá trị mà phím Enter trong Excel chỉ cập nhật giá trị và công thức cho một ô chứ không phải cho cả mảng giá trị.

Cách khắc phục: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Enter để cập nhật công thức, hoặc nhấn phím ESC để thoát công thức.
 

CBMT

Admin
Ban điều hành
#3
Lỗi 2: Khi xem, sửa công thức và không nhấn Ctrl + Shift + Enter được.

Thông báo lỗi:
You cannot change part of an array
Loi 1, 2.png

Nguyên nhân: Do người dùng bôi đen nhiều hơn 1 ô rồi xem, sửa công thức.

Cách khắc phục: Nhấn phím ESC để thoát công thức và chọn lại 1 ô để xem, sửa công thức.
 

CBMT

Admin
Ban điều hành
#4
Lỗi 3: Gõ sai tên trường khi lập công thức

Thông báo lỗi:
TDataSet.Open
No value given for one or more required parameters
Loi 03.png

Nguyên nhân: Có ít nhất 1 tên trường (tên cột) dữ liệu trong câu lệnh SQL khác với tên trường của bảng dữ liệu nguồn. Hoặc từ khóa câu lệnh không được viết rời.

Cách khắc phục: Sửa lại tên những trường trong câu lệnh SQL cho đúng với tên trên bảng dữ liệu nguồn. Hoặc viết rời các từ khóa câu lệnh.
 

CBMT

Admin
Ban điều hành
#5
Lỗi 4: Gõ sai câu lệnh SQL
Thông báo lỗi:
TDataSet.Open
Invalid SQL Statement; expected ‘DELETE’, ‘INSERT’, ‘PROCEDURE’, ‘SELECT’, OR ‘UPDATE’
Loi 04.png

Nguyên nhân: Khi lập công thức quên không gõ từ khóa SELECT hoặc sau từ khóa SELECT không có dấu cách.

Cách khắc phục: Kiểm tra lại từ khóa SELECT xem đã có chưa. Nếu đã có thì kiểm tra sau từ khóa SELECT đã có dấu cách chưa.
 

CBMT

Admin
Ban điều hành
#6
Lỗi 5: Lỗi từ khóa FROM, ORDERB BY, GROUP BY, HAVING

Thông báo lỗi:
Syntax Error (missing operator) in query expression
Loi 05.png

Nguyên nhân: Trước và sau các từ khóa FROM, ORDER BY, GROUP BY, HAVING không có dấu cách.

Cách khắc phục: Có thể nhận biết ngay trên hình ảnh báo lỗi để xử lý. Ví dụ hình ảnh báo lỗi ở trên sẽ thấy FROM dính liền với BCBH.
 

CBMT

Admin
Ban điều hành
#7
Lỗi 6: Lỗi khi sử dụng các hàm thống kê trong SQL (như SUM, MAX, MIN, AVG) với từ khóa GROUP BY

Thông báo lỗi:
TDataSet.Open
Your query does not include the specified expression ‘ten_truong’ as part of an aggregate function
Loi 06.png

Nguyên nhân: Do công thức có sử dụng các hàm thống kê để tính toán hoặc tổng hợp số liệu các trường dữ liệu là con số nhưng không sử dụng từ khóa GROUP BY hoặc đưa thiếu hoặc sai tên trường vào sau từ khóa GROUP BY.

Cách khắc phục: Những trường không tham gia trong hàm thống kê mà được lấy ra trong báo cáo thì phải đưa vào sau từ khóa GROUP BY.
 

CBMT

Admin
Ban điều hành
#8
Lỗi 7: Số ký tự trong chuỗi câu lệnh SQL vượt quá 255 ký tự

Thông báo lỗi:
Text values in formulas are limited to 255 characters. To creat text values longer than 255 characters in formula, use the CONCATENATE function or the concatenation operator (&)
Loi 07.jpg

Nguyên nhân: Microsoft Excel giới hạn một chuỗi text trong một công thức là 255 ký tự. Khi chuỗi text có số ký tự lớn hơn 255 sẽ vượt quá giới hạn mà Excel cho phép và báo lỗi.

Cách khắc phục: Đưa chuỗi text ra một ô bên ngoài vùng công thức, hoặc sử dụng ký tự ghép chuỗi "&" (hoặc hàm CONCATENATE) để tách và ghép chuỗi.
 

CBMT

Admin
Ban điều hành
#9
Lỗi 8: Điều kiện sau từ khóa WHERE sai

Thông báo lỗi:
TDataSet.Open
Data type mismatch in criteria expression
Loi 08.png

Nguyên nhân: Biểu thức so sánh sau từ khóa WHERE có giá trị so sánh sai định dạng.

Cách khắc phục: Kiểm tra lại định dạng giá trị so sánh hoặc ô điều kiện bên ngoài để so sánh.
 

CBMT

Admin
Ban điều hành
#10
Lỗi 9: Sai ký tự ngăn cách giữa hai tham số của hàm

Thông báo lỗi:
We found a problem with this formula. Try clicking Insert Function on the Formulas tab to fix it, or click Help for more info on common formula problems.
Loi 09.png

Nguyên nhân: Dấu ngăn cách giữa các tham số của hàm có thể là dấu "," hoặc dấu ";" . Nếu sử dụng sai dấu ngăn cách trong bất cứ hàm Excel nào thì đều nhận được thông báo lỗi như trên.

Cách khắc phục:
Đổi lại cho đúng bằng cách khai báo trong Control Panel / Region / Formats / Additional settings / Numbers / List separator
Và/hoặc điều chỉnh trong Excel / File / Options / Advanced / Use system separators