Phụ lục 06, 07 TT155 - Công bố thông tin giao dịch chứng khoán

Phụ lục 06, 07 TT155 - Công bố thông tin giao dịch chứng khoán 20180922

Không được phép tải xuống

CBMT

Admin
Ban điều hành
#1
CBMT đã gửi một tài nguyên mới:

Phụ lục 06, 07 TT155 - Công bố thông tin giao dịch chứng khoán

Phụ lục 06 TT155 - Báo cáo về ngày trở thành/không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng.
Phụ lục 07 TT155 - Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng.
Đọc thêm về tài nguyên này ...