Luật doanh nghiệp 2020

Luật doanh nghiệp 2020 20200617

Không được phép tải xuống
Luật doanh nghiệp 2020
Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14
được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9
thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.
Người gửi bài
CBMT
Lượt tải xuống
0
Phát hành
Cập nhật cuối
Đánh giá
0,00 sao 0 đánh giá

Thêm tài nguyên từ CBMT