Luật doanh nghiệp 2014

Luật doanh nghiệp 2014 20180527

Không được phép tải xuống
Luật doanh nghiệp 2014
Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13
được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8
thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.
Người gửi bài
CBMT
Lượt tải xuống
0
Phát hành
Cập nhật cuối
Đánh giá
0,00 sao 0 đánh giá

Thêm tài nguyên từ CBMT